Dokumenty składane są podczas spotkania z Księdzem Dyrektorem (wymagana jest obecność Kandydata i obojga Rodziców)

 1. Ubiegając się o przyjęcie do klasy VI należy złożyć następujące dokumenty:
  kwestionariusz osobowy Kandydata, który zastępuje wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie internetowej Szkoły),
  • skrócony odpis aktu urodzenia (ksero),
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • świadectwo ukończenia klasy czwartej szkoły podstawowej (oryginał lub poświadczona kopia),
  • wykaz wszystkich ocen uzyskanych przez Ucznia na koniec I semestru klasy piątej,
  • dyplomy i inne dokumenty świadczące o osiągnięciach i zaangażowaniu ucznia (naukowych, artystycznych lub sportowych) z klas IV – V,
  • opinię od Ks. Proboszcza.
 2. Potwierdzenie przez Rodzica Kandydata woli podjęcia nauki w kl. VI następuje przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia kl. V szkoły podstawowej  – w sobotę, 22 czerwca, w godz. 9.00 – 15.00.